سوال
سلام. متاسفانه شاکی شاهدی برای اثبات صرب شتم ندارد و فقط گواهی پزشک قانونی و متهم هم شاهد و هم استشهادیه محلی دارد. دادیار بدون آنکه قرار وثیقه صادر نماید به متهم گفته است که برود و بعداً اطلاع داده ...
حل شده 0
زهرا خلیلی 2 ماه 1 پاسخ 54 دیده شده