سوال
برای ازدواج قصد دارم  صیغه 99 ساله  انجام دهم و تمامی شرایط یک عقد دائم را هم پذیرفته ام از جمله مهریه، نفقه و ... و حتی در این مورد حاضر به دادن اقرارنامه پذیرش تعهد هم هستم. میخواستم بدونم ...
حل شده 0
احمد یارمحمدی 2 هفته 1 پاسخ 21 دیده شده