سوال
من به شخص دیگری وکالت برای انجام کاری داده ام و در ضمن قرارداد حق توکیل به غیر را هم اعطا کرده ام و ایشان از این حق استفاده کرده است و وکالت را به شخص دیگری اعطا نموده است. ...
حل شده 0
مبینا صمدی 6 ماه 1 پاسخ 96 دیده شده