پاسخ ( ۱ )

  1. مبایعه نامه مانند هر قرارداد دیگری نیازمند امضای طرفین مبایعه نامه است و به محض امضای طرفین دارای اعتبار قانونی است. درج امضای شاهد در زیر قولنامه به منظور ساده تر کردن اثبات حق در دادگاه است و مستقیماً تاثیری بر اعتبار مبایعه نامه ندارد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ