پاسخ ( ۱ )

  1.  در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور تعیین تکلیف کرده است:
    نظر به اینکه طبق اطلاعات واصله بعضا” ملاحظه میگردد که بعضی از حوزه های مالیاتی درموقع واگذاری و فروش حقوق امانی و تصرفی املاک موضوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک ازطرف صاحبان حق ( متصرفین طرف قرارداد) علاوه بر وصول مالیات نقل و انتقال قطعی ملک با تمسک به اینکه املاک موصوف مورد استفاده غیرمالک میباشد مطالبه مالیات بر درآمد اجاره نیز مینماید که این امر موجب سوء تفاهم و نارضایتی مودیان وکندی جریان امور میگردد بنابراین مقتضی است مسئولین امر به کلیه حوزه های مالیاتی تابعه موکدا” متذکر گردند چون با توجه به مفاد رای شماره ۹۶۲۱/۴/۳۰مورخ ۲۵/۷/۶۹ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی ناظر به ماده ۷۴ قانون مالیات ها که دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مزبور صادر و انتقالات املاک متصرفین مزبور درحکم انتقال ازطرف مالک محسوب گردیده است لذا از لحاظ مالیاتی با صاحبان حق مذکور بایستی مانند مالک رفتار و ازهرگونه اقدام خلاف مقررات جدا” خودداری نمایند.

    http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/1/74/49

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ