شاهد زن در قولنامه با شاهد مرد از نظر اعتبار متفاوت است؟

سوال

سلام برای قولنامه زمین اگر شاهد زن زیر آن را امضا کند برای دادگاه رسمیت دارد؟ شاهد زن در قولنامه با شاهد مرد از نظر اعتبار متفاوت است؟

حل شده 0
یارا اسدی 4 هفته 1 پاسخ 50 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. شهادت زن معتبر است لکن شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابری میکند

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ