عوارض شهرداری و مالیات خانه قولنامه ای بر عهده کیست؟

سوال

خانه ای را به صورت قولنامه ای خریداری کرده ام و بعد از اداره ثبت سند گرفتم سپس آن خانه رو فروختم و وکالت محضری به نام خریدار زدم و مدارک را به او تحویل دادم و رسید گرفتم وی نیز خانه را بعدا به صورت قولنامه ای به شخص دیگری فروخته است اکنون خریدار بر علیه من و شخصی که به او فروخته بودم دادخواست حقوقی برای تنظیم سند داده است عوارض شهرداری و مالیات پرداخت نشده و قرار بود خریدار آن ها را تسویه کند که این کار نکرده و سند را تغییر نام نداده اکنون من باید چکار کنم ؟

حل شده 0
parham 8 ماه 1 پاسخ 301 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ، دولت و به طور کلی مراجع حاکمیتی و دولتی تنها کسی را به عنوان مالک میشناسند که ملک به نام او سند رسمی خورده است.

    شما ممکن است مسئول پرداخت عوارض شهرداری و مالیات شوید اما به موجب قولنامه خانه میتوانید تمامی پرداختی های خود را از مالک قولنامه ای خانه مطالبه نمایید.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ